Návštěvní řád bazénu Sporthotel Kácov


Tento návštěvní řád stanoví podmínky pro bezpečný provoz v prostorách bazénu Sporthotelu Kácov a chování jeho návštěvníků, a to zejména za účelem zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku. Každá osoba vstupem do areálu bazénu uděluje souhlas s aktuálním zněním návštěvního řádu a je povinna jej dodržovat. Návštěvník je povinen dbát návštěvního řádu, řídit se informačními nápisy včetně pokynů umístěných v prostorách areálu bazénu a dále pokyny obsluhujícího personálu Sporthotelu Kácov.

 1. Základní údaje

Definice areálu bazénu:

Pro účely tohoto návštěvního řádu se areálem bazénu rozumí vymezená plocha ohraničená oplocením, jejíž součástí je venkovní bazén v areálu Sporthotelu Kácov, jakož i příslušející prostory sprch, toalet, převlékáren, a recepce, nacházející se na adrese Sporthotel Kácov, Kácov 307, 285 09 Kácov.

Provozovatel:    

Obchodní firma: Sporthotel Kácov, s.r.o.

Sídlo: Menclova 2480/6, Libeň, 180 00 Praha 8

Identifikační číslo: 242 83 029

Spisová značka: C 192766 vedená u Městského soudu v Praze

Provozní doba:    

Zveřejněna na vstupních dveřích do areálu, na recepci Sporthotelu Kácov a na jeho webových stránkách https://www.sport-hotel.cz

Rozměry bazénu:    

Délka 25 m, Šířka 12 m, Hloubka až 1,5 m

Návštěvník:    

Každá fyzická osoba nacházející se v areálu bazénu s výjimkou personálu Sporthotelu Kácov při výkonu služby. 

 1. Užití návštěvního řádu

 1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu bazénu, ve všech jeho prostorách se návštěvník řídí příslušným návštěvním řádem a pokyny personálu Sporthotelu Kácov.
 2. Návštěvník je povinen přes vstupem do prostor areálu bazénu se řádně seznámit s aktuálním zněním návštěvního řádu.
 3. V případě nejasností se návštěvník obrátí na personál Sporthotelu Kácov, který návštěvníkovi poskytne srozumitelné vysvětlení příslušného ustanovení návštěvního řádu. Vstupem do areálu bazénu projevuje návštěvník souhlas s celým aktuálním zněním tohoto návštěvního řádu.

 1. Vstup do areálu bazénu

 1. Návštěvník vstupuje a pobývá v areálu bazénu na vlastní nebezpečí a v plném rozsahu odpovídá za svoje jednání a chování. Vstupem do areálu bazénu návštěvník bere na vědomí, že v areálu bazénu mu hrozí nebezpečí utonutí a další úrazy s ohledem na povahu provozu. Návštěvník je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, a současně jeho samotného. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou návštěvníkovi areálu bazénu nedodržením návštěvního řádu ze strany návštěvníka.  Před vstupem do areálu bazénu je návštěvník povinen zvážit s ohledem na svůj zdravotní i psychický stav, momentální okolnosti a vlivy, pobyt v areálu bazénu. Osoby s poruchami kardiovaskulárního systému, s vysokým krevním tlakem, cukrovkou apod. mohou použít bazénu pouze po předchozí konzultaci s jejich lékařem.
 2. Vstup a pobyt v areálu bazénu je umožněn ubytovaným hostům, nebo na platnou vstupenku pouze v provozní době areálu bazénu, anebo na výslovné předchozí povolení personálu Sporthotelu Kácov. 
 3. Do areálu bazénu je povolen vstup dětem od věku 4 let včetně. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu bazénu pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Vstup do areálu bazénu je umožněn pouze plavcům. 
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s pravidly slušného chování a morálky, s tímto návštěvním řádem, či případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz jednotlivých částí areálu bazénu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů personálu Sporthotelu Kácov a rovněž i osobu, která je pod vlivem alkoholu, či omamných a psychotropních látek. Při odepření vstupu nebo vyvedení z areálu bazénu nemá návštěvník nárok na jakoukoliv náhradu či odškodné.  
 5. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstupu do prostor areálu bazénu, a to na jakoukoli dobu.
 6. Na požádání personálu Sporthotelu Kácov je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, není-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na jiném oprávněném důvodu v souladu s tímto návštěvním řádem.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření celého areálu bazénu, nebo některé části areálu bazénu zejména pro nutnou rekonstrukci, mimosezonní provoz, objektivní důvod (např. špatné počasí), z technických důvodů, nebo pronájmu určité části areálu bazénu, aniž by návštěvníkovi vznikl jakýkoliv nárok včetně jakékoliv náhrady či odškodného.  
 8. Do prostor areálu bazénu je zákaz vstupu:
 • osobám trpícím jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, trpícím příznaky akutního horečnatého onemocnění (záněty cest dýchacích, zvýšené teploty, kašel, rýma, průjem, bolesti hlavy, malátnost apod.),
 • osobám trpícím kožní či jinou infekční chorobou,
 • osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek,
 • osobám zjevně ovlivněným alkoholem,
 • rodinným příslušníkům osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény,
 • osobám trpícím chorobami provázenými výtokem tělních tekutin,
 • osobám s otevřenou ranou nebo s obvazem na těle,
 • osobám nečistým, v znečištěném oděvu či osobám zahmyzeným,
 • osobám bez potřebného minimálního vybavení pro koupání (plavecký úbor, ručník, mýdlo).
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup osobě, jejíž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu, osobě nerespektující právní předpisy, mravní a společenské zásady. 
 2. K převlékání jsou výhradně určeny převlékárny umístěné v areálu bazénu.
 3. Návštěvník je povinen se před vstupem do areálu bazénu umýt vodou a mýdlem výhradně bez plaveckého úboru a v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny. Osoby používající francouzské hole apod. jsou povinny si tyto v prostorách sprch řádně omýt, osoby užívající vozíky jsou povinny použít na kola vozíku návleky.
 4. Návštěvník je povinen v prostorách areálu bazénu nosit na těle plavecký úbor. 

 1. Pravidla chování

 1. Návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu bazénu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost svou, jakož i jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v prostorách areálu bazénu. Návštěvník je povinen dbát osobní hygieny a dodržovat slušné chování, zachovávat čistotu na všech místech v prostorách areálu bazénu, dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající nastalým okolnostem.
 2. Návštěvník je povinen dodržovat právní předpisy České republiky, zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, zásady bezpečného provádění sportovních a jiných aktivit, jakož i zásady slušného chování a morálky. 
 3. Vstupem do areálu bazénu návštěvník souhlasí s tím, že na výzvu personálu Sporthotelu Kácov návštěvník předloží k nahlédnutí platný osobní průkaz totožnosti. 
 4. Veškerou hotovost, ceniny, cenné předměty, klenoty, osobní doklady, elektroniku, klíče od auta atd. je povinen návštěvník uložit u personálu na recepci Sporthotelu Kácov. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu věcí, peněz či jiných hodnot uložených mimo recepci hotelu. 
 5. K úschově oblečení a obuvi návštěvníci užívají své hotelové pokoje. Za oblečení a obuv odložené mimo tyto prostory nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Ostatní návštěvníci vstupem do areálu bazénu přebírají plnou odpovědnost za jimi vnesené věci a hodnoty, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci.
 6. Újmu na zdraví, či na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit personálu Sporthotelu Kácov. 
 7. Nalezené předměty je návštěvník povinen neprodleně oznámit a předat personálu Sporthotelu Kácov. 
 8. Rodiče a odpovědní zástupci nezletilých jsou povinni dbát zvýšeného dohledu nad nezletilými osobami, v případě ztráty kontroly nad takovýmito osobami ihned uvědomí personál Sporthotelu Kácov a jsou povinni personálu poskytnout součinnost při případném zásahu.
 9. Návštěvník je povinen se po areálu bazénu pohybovat pomalu s ohledem na nebezpečí uklouznutí.
 10. O používání zábavných předmětů (míče, nafukovací lehátka a jiné předměty) rozhodne na žádost návštěvníka odpovědný personál Sporthotelu Kácov, jinak platí, že užití těchto předmětů v areálu bazénu je zakázáno.
 11. Provozování pohybových a míčových her je povoleno pouze na základě povolení personálu Sporthotelu Kácov.

 1. Zakázané chování a předměty

 1. Do areálu bazénu není povolen vstup s:
 • ostrými či rozbitými předměty,
 • předměty, které by se mohly uvolnit z těla či koupacího úboru (např. příčesky, spony, kovové ozdoby aj.),
 • ušpiněným oděvem včetně obuvi,
 • zbraněmi a předměty, které lze jako zbraň použít,
 • skleněnými předměty,
 • se zvířaty (s výjimkou zvířat vodicích sloužících jako zvláštní pomůcka pro nevidomé, těmto však není povolen vstup do bazénu),
 • zapáchajícími předměty,
 • omamnými a psychotropními látkami vymezeným v účinném nařízení vlády o seznamech návykových látek,
 • alkoholickými nápoji, pokud tento návštěvní řád nestanoví jinak.

 1. V areálu bazénu je přísně zakázáno:
 • požívat alkoholické nápoje, pokud tento návštěvní řád nestanoví jinak,
 • omamné a psychotropní látky,
 • kouřit (kromě prostor k tomu určených) a používat otevřeného ohně,
 • skákat do vody z podélných stran bazénu, je zakázáno se vzájemně potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody,
 • běhat v areálu bazénu,
 • užívat dalekohledy, fotoaparáty, kamery, mobilní telefony a jiná záznamová zařízení k fotografování a filmovaní dalších osob bez jejich výslovného předchozího souhlasu,
 • vstupovat do prostor pro personál bez předchozího výslovného povolení personálu Sporthotelu Kácov,
 • provozovat bez předchozího souhlasu personálu Sporthotelu Kácov jakékoliv kurzy a výuku plavání, potápění a dalších sportů,
 • vstupovat do prostor určených výhradně pro opačné pohlaví (toto neplatí pro děti do věku 8 let včetně),
 • holení, stříhání, praní věcí včetně prádla, provádění očisty chodidel broušením, ždímání plaveckého úboru mimo prostory sprch a sušení věcí na ventilátorech a v prostoru určeném pro osušení těla,
 • pobývat mimo provozní dobu, nestanoví-li návštěvní řád jinak,    
 • požívat žvýkačky,
 • plivat a jakkoliv jinak znečišťovat areál bazénu,
 • močit mimo místa k tomu vyhrazená,
 • provozovat pohlavní styk či vykonávat aktivitu bezprostředně k pohlavnímu styku směřující,  
 • bez předchozího povolení personálu Sporthotelu Kácov přemisťovat zařízení včetně židlí, lehátek a laviček,    
 • stanovat a nocovat, přelézat či jinak překonávat oplocení areálu bazénu,
 • užívat dopravní a jiné prostředky včetně kolečkových bruslí, koloběžek, skateboardů, longboardů apod.,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vylepovat reklamní letáky, 
 • dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů, provádět jakékoliv obchodní, organizační či jiné obdobné aktivity bez předchozího souhlasu provozovatele,
 • rušit hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob, nebo narušovat klid v areálu bazénu,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, 
 • lézt po konstrukcích a sítích, pokud k tomuto nejsou přímo určeny,
 • užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení viditelně označena,

 1. Personál Sporthotelu Kácov je oprávněn dle vlastního uvážení zakázat zpěv, hraní na hudební nástroj či věc vydávající zvuk, reprodukování hudby apod.
 2. Je přísně zakázán vstup do bazénu pod vlivem alkoholu. Návštěvník je oprávněn vnést do areálu bazénu alkoholické nápoje zakoupené v areálu hotelu od provozovatele, a to výlučně v plastových nádobách zakoupených od provozovatele. Návštěvník je oprávněn v areálu bazénu konzumovat alkoholické nápoje zakoupené v areálu hotelu od provozovatele. Návštěvník bere na vědomí, že tímto ustanovením čl. V. odst. 4 návštěvního řádu nejsou dotčena ostatní ustanovení návštěvního řádu. 
 3. Je povoleno nosit plavecký úbor vyrobený pouze z plavkového materiálu, výslovně se zakazuje koupání v oblečení (např. spodní prádlo, kalhoty, kraťasy apod.).

 1. Kamerový záznam

 1. Prostory areálu bazénu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem s výjimkou prostor určených k ryze soukromým úkonům (zejména toalety, sprchy, převlékárny). Účelem zpracování údajů je ochrana života, zdraví a majetku osob.
 2. Vstupem do areálu bazénu návštěvník souhlasí s pořízením kamerového záznamu a s jeho zpracováním v souladu s jeho účelem. Správcem údajů je provozovatel. Provozovatel kamerové záznamy maže nejpozději do 7 dnů od jejich pořízení. Tyto nepředává třetím osobám, ani do třetích zemí, s výjimkou odůvodněných případů, zejména pro účely orgánů činných v trestním řízení, případně jiných zainteresovaných subjektů pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Provozovatel zaručuje návštěvníkům právo na další informace o zpracování osobních údajů a právo na námitku.

 1. Odchod z areálu bazénu

 1. Před odchodem z areálu bazénu návštěvník po sobě uklidí, dá lehátko do původní polohy a odnese všechny svoje věci.
 2. Bazén opouští návštěvník 15 minut před ukončením provozní doby areálu bazénu. Návštěvník opustí areál bazénu tak, aby jeho pobyt v areálu bazénu skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozu.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo znění návštěvního řádu bez předchozího upozornění aktualizovat. Aktuální znění návštěvního řádu je vždy k dispozici na recepci a webu Sporthotelu Kácov, dále u vstupu do areálu bazénu.
 2. Toto znění návštěvního řádu je účinné ode dne 1.7.2019.

Sporthotel Kácov, s.r.o.