Všeobecné Obchodní Podmínky Sporthotelu Kácov


Tyto Všeobecné obchodní podmínky Sporthotelu Kácov upravují smluvní vztahy mezi objednatelem služeb a jejich poskytovatelem. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodní podmínkami Sporthotelu Kácov, že s nimi výslovně v plném rozsahu souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky poskytovateli služeb.

 1. Základní ustanovení

Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek Sporthotelu Kácov je úprava smluvních vztahů mezi objednatelem na straně jedné, a poskytovatelem na straně druhé, jejichž předmětem je poskytnutí ubytování a/nebo dalších služeb poskytovatelem osobám určeným objednatelem, a to za úplatu poskytnutou objednatelem.

 1. Definice
 • Zvýrazněné pojmy mají, jsou-li psány s velkým počátečním písmenem, dále v textu těchto všeobecných obchodních podmínek následující význam:
 • Cena je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit za Služby, a jejíž výše je výsledkem smluvních jednání Smluvních stran.
 • Ceník jsou všechny ceníky s Cenami Služeb uveřejněné Poskytovatelem na Webu.
 • GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Host je fyzická osoba užívající Služby Poskytovatele na základě Smlouvy Poskytovatele s Objednatelem, zejména služby ubytovací, služby s ubytováním související apod.
 • Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Objednatel je fyzická či právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.
 • Poskytovatel je obchodní společnost Sporthotel Kácov, s.r.o., IČO: 24283029, DIČ: CZ 24283029, se sídlem Menclova 2480/6, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192766, e-mail: rezervace@sport-hotel.cz, tel. +420 774 851 488. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Poskytovatel je v Ubytovacím řádu označen jako Hotel.
 • Služby je souhrnné označení pro zboží a služby poskytované Poskytovatelem a jím pověřenými osobami za úplatu, jedná se zejména o přechodné ubytování na ujednanou dobu, služby spojené s ubytováním, stravovací služby, pronájem sportovišť a sportovního náčiní, atd.
 • Smlouva je vícestranné právní jednání mezi Objednatelem a Poskytovatelem, v jehož rámci se Poskytovatel zavazuje poskytnout Služby na ujednanou dobu Hostům určeným Objednatelem a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli řádně a včas sjednanou Cenu.
 • Smluvní strany jsou Objednatel a Poskytovatel.
 • Sporthotel Kácov je sportovně-rekreační areál provozovaný Poskytovatelem, v jehož rámci Poskytovatel poskytuje Služby. Nachází se na adrese Kácov 307, 285 09 Kácov, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. Areál zahrnuje ubytovací a stravovací kapacity, vnitřní a venkovní prostory sloužící ke sportu, odpočinku a dalším volnočasovým aktivitám. 
 • Újma je nemajetková újma, majetková škoda a ušlý zisk.
 • VOP je zkratka pro tyto Všeobecné obchodní podmínky Sporthotelu Kácov.
 • Web je internetová stránka Sporthotelu Kácov dostupná na adrese: https://www.sport-hotel.cz/.
 • Záloha je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit po uzavření Smlouvy, a jejíž výše je výsledkem smluvních jednání Smluvních stran. 

 1. Smlouva a užití VOP

 1. Objednatel projeví vůli uzavřít Smlouvu odesláním objednávky Služeb Poskytovateli. Objednávkou dle VOP se rozumí taktéž rezervace učiněná Objednatelem prostřednictvím Webu, e-mailu, telefonu či jinou formou. Poskytovatel bez zbytečného odkladu doručení objednávky Služeb potvrdí.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o akceptaci objednávky Služeb Poskytovatelem Objednateli. Akceptací se rozumí projevení souhlasu s objednávkou Služeb. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
 3. Poskytovatel je oprávněn do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy jednostranně Smlouvu zrušit výpovědí bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby. Při zrušení Smlouvy dle věty předchozí neodpovídá Poskytovatel Objednateli, Hostovi, ani třetím osobám, za Újmu.
 4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP a Ubytovací řád. Výslovná ujednání Smluvních stran ve Smlouvě odchylná od VOP a Ubytovacího řádu mají aplikační přednost před VOP a Ubytovacím řádem s výjimkou čl. VI. Ubytovacího řádu. 
 5. Ustanovením VOP ani Ubytovacího řádu nejsou dotčeny povinnosti Hostů stanovené zvláštními řády jednotlivých sportovních a rekreačních zařízení v rámci areálu, např. povinnosti stanovené Návštěvním řádem bazénu Sporthotel Kácov.

 1. Cena Služeb

 1. Není-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, zavazuje se Objednatel za objednané Služby u Poskytovatele zaplatit Cenu dle Ceníku.
 2. Nevyužije-li Objednatel objednané Služby (zejména ubytování, stravování, aktivity apod.), nemá Objednatel nárok na snížení Ceny nebo na poskytnutí náhradního plnění.
 3. Cenu lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, v hotovosti či platební kartou na recepci Sporthotelu Kácov.
 4. Objednatel bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy zveřejněná Cena na Webu je v důsledku chyby nesprávná; v těchto případech je Poskytovatel oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby, a to i po akceptaci objednávky Objednatele. Při zrušení Smlouvy dle věty předchozí neodpovídá Poskytovatel Objednateli, Hostovi, ani třetím osobám, za Újmu.
 5. Není-li smluveno jinak, zavazuje se Objednatel do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy zaplatit Poskytovateli Zálohu. Výše Zálohy se sjednává ve výši
 • 10 % sjednané Ceny Služby při doručení objednávky Služeb Poskytovateli v rozmezí 180 - 151 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby;
 • 30 % sjednané Ceny Služby při doručení objednávky Služeb Poskytovateli v rozmezí 150 - 121 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby;
 • 50 % sjednané Ceny Služby při doručení objednávky Služeb Poskytovateli v rozmezí 120 - 91 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby;
 • 75 % sjednané Ceny Služby při doručení objednávky Služeb Poskytovateli v rozmezí 90 – 61 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby;
 • 100 % sjednané Ceny Služby při doručení objednávky Služeb Poskytovateli v rozmezí 60 – 0 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby.
 1. Smluvní strany sjednávají, že Záloha a Cena jsou uhrazeny dnem připsání peněžních prostředků v plné výši na účet Poskytovatele, či dnem zaplacení na recepci Sporthotelu Kácov.
 2. Cena za Služby je splatná v první den sjednaného termínu čerpání Služeb Poskytovatele (první den pobytu).
 3. Po skončení termínu, kdy měly být Služby poskytnuty, Poskytovatel vyhotoví závěrečné vyúčtování Ceny Služeb. 

 1. Závazky Objednatele

 1. Objednatel se zavazuje zajistit dodržování Ubytovacího řádu ze strany Objednatele a Hostů a nese za dodržování Ubytovacího řádu ze strany Objednatele a Hostů odpovědnost. 
 2. Objednatel se zavazuje nahradit Újmu vzniklou porušením těchto VOP a Ubytovacího řádu Objednatelem a/nebo Hosty.
 3. Poskytovatel upozorňuje, že jakékoliv porušení Ubytovacího řádu ze strany Objednatele a/nebo Hostů je důvodem pro výpověď Smlouvy dle ustanovení článku VI. odst. 2 VOP.

 1. Zrušení Smlouvy Poskytovatelem

 1. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu zrušit dle ustanovení čl. III. odst. 3 a čl. IV. odst. 4 VOP.
 2. Poskytovatel je dále oprávněn bez výpovědní doby vypovědět Smlouvu, poruší-li Objednatel či Host své povinnosti ze Smlouvy včetně VOP a Ubytovacího řádu, právní předpisy, organizační pokyny Poskytovatele anebo dobré mravy.
 3. Poskytovatel je dále oprávněn výpovědí bez výpovědní doby zrušit Smlouvu, či její část, v případě, že Host se nedostaví k ubytování do 22:00 hod. prvního dne ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Poskytovatelem o dalším zachování rezervace Služeb. 
 4. Podmínky vypořádání Zálohy a Ceny upravuje ustanovení čl. VIII. VOP.

 1. Změna termínu Služeb

Smluvní strany sjednávají, že nebude-li sjednáno jinak, změna objednaného termínu objednaných Služeb z důvodů na straně Objednatele se považuje za zrušení objednávky Objednatelem. Ustanovení čl. VIII. VOP se uplatní v plném rozsahu. 

 1. Zrušení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele – storno podmínky

 1. Objednatel je oprávněn Smlouvu bez výpovědní doby vypovědět a zavazuje se Poskytovateli zaplatit náhradu (dále jen „storno poplatek“) řádně a včas. Již učiněnou výpověď je možné zrušit, jestliže projev zrušení dojde Poskytovateli nejpozději současně s původním projevem vůle, tj. s výpovědí Smlouvy. Poté, co nastanou účinky výpovědi Smlouvy, je možné výpověď Objednatele zrušit pouze dohodou Smluvních stran. 
 2. Při výpovědi Smlouvy učiněné Objednatelem dle předchozího odstavce se Objednatel zavazuje Poskytovateli zaplatit následující storno poplatek:
 • při doručení výpovědi Smlouvy v rozmezí 180–151 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby se Objednatel zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 10 % sjednané Ceny Služby;
 • při doručení výpovědi Smlouvy v rozmezí 150–121 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby se Objednatel zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 30 % sjednané Ceny Služby;
 • při doručení výpovědi Smlouvy v rozmezí 120–91 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby se Objednatel zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 50 % sjednané Ceny Služby;
 • při doručení výpovědi Smlouvy v rozmezí 90–61 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby se Objednatel zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 75 % sjednané Ceny Služby;
 • při doručení výpovědi Smlouvy v rozmezí 60–0 dnů před prvním dnem termínu poskytnutí sjednané Služby se Objednatel zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 100 % sjednané Ceny Služby.
 1. Při výpovědi Smlouvy učiněné Objednatelem po zahájení poskytování Služeb se Objednatel zavazuje Poskytovateli zaplatit objednané Služby, které byly a měly být čerpány do doby doručení výpovědi Smlouvy, a zároveň stornopoplatek ve výši 100 % sjednané Ceny objednaných Služeb, které měly být čerpány v období po doručení výpovědi Smlouvy.
 2. Při rušení Smlouvy či její části z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 2 a 3 VOP se Objednatel zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 100 % sjednané Ceny Služby ve smyslu ustanovení čl. VIII. odst. 2 odrážky páté VOP.
 3. Poskytovatel informuje, že dle ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 4. Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 5. Smluvní strany sjednávají, že stane-li se plnění Služeb Poskytovatelem dočasně nesplnitelné, je oprávněn Poskytovatel plnění Služeb poskytnout po určené době. V uvedených případech poskytnuté zálohy na Cenu zůstávají v dispozici Poskytovatele bez nároku na náhradu Újmy. 
 6. Poskytovatel je oprávněn zaplacenou Zálohu jednostranně započítat na výše uvedený storno poplatek a dále oproti hodnotě Újmy vzniklé Poskytovateli v souvislosti s jednáním a chováním Objednatele a Hostů.

 1. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Objednatele a Hostů v souladu s nařízením GDPR a ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy, pro splnění právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují, jakož pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele a Hostů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Objednatel uzavřením Smlouvy poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním předaných osobních údajů Objednatele a Hostů. Objednatel se zavazuje, že disponuje souhlasy se zpracováním osobních údajů všech Hostů, jejichž osobní údaje předá Poskytovateli. Osobní údaje Objednatele a Hostů osob budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění Služeb, plnění právních povinností Poskytovatele, ochrany života, zdraví, majetku a dalších oprávněných zájmů osob nacházejících se v areálu Sporthotelu Kácov. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich vyhledávání, nahlédnutí, shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, zpřístupnění přenosem, třídění nebo kombinování, výmaz nebo zničení rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb. 
 2. Společné prostory areálu Sporthotelu Kácov mohou být monitorovány kamerovým systémem se záznamem s výjimkou prostor určených k ryze soukromým úkonům (zejména hotelové pokoje, apartmány, sruby, chatky, toalety, sprchy, převlékárny). Účelem zpracování údajů z kamerových záznamů je ochrana života, zdraví a majetku osob. Vstupem do areálu Sporthotelu Kácov Objednatel a Hosté souhlasí s pořízením kamerového záznamu a s jeho zpracováním v souladu s jeho účelem. Správcem osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel kamerové záznamy maže nejpozději do 7 dnů od jejich pořízení. Tyto nepředává třetím osobám, ani do třetích zemí, s výjimkou odůvodněných případů, zejména pro účely orgánů činných v trestním řízení, případně jiných zainteresovaných subjektů pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti se zpracováním osobních údajů a přijmout opatření požadovaná podle článku 32 GDPR. Subjekty osobních údajů mají právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15, právo na opravu dle čl. 16, právo na výmaz dle čl. 17, právo na omezení zpracování dle čl. 18, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20, jakož i právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR. 
 4. Objednatel uzavřením Smlouvy uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele, a to i elektronickými prostředky. Objednatel je oprávněn kdykoliv zdarma odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení Objednateli. 
 5. S výjimkou kamerových záznamů budou osobní údaje u Poskytovatele uloženy minimálně po dobu, kterou Poskytovateli stanovují právní předpisy pro plnění jeho povinností. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže Poskytovatel splnit zákonné povinnosti, poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů užívajících ubytovací služby Poskytovatele je tedy nezbytné. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže Poskytovatel subjektům údajů poskytnout ubytovací služby.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu Smlouvy či VOP, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy či VOP v českém jazyce.
 2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Újmu vzniklou porušením právních povinností a závazků Objednatele a Hosta.
 3. Objednatel bere na vědomí, že mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných obchodních značek, log a dalších předmětu ochrany práv duševního vlastnictví Poskytovatele, které by mohlo být v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele.
 4. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Poskytovatel doporučuje nejdříve věc řešit s Poskytovatelem.
 5. Všeobecné obchodní podmínky Sporthotelu Kácov jsou platné a účinné od 1. 5. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.