Ubytovací řád Sporthotelu Kácov


Tento Ubytovací řád Sporthotelu Kácov stanoví pravidla jednání a chování osob v areálu Sporthotelu Kácov, a to zejména za účelem zajištění příjemného a poklidného pobytu hostů, jakož i bezpečnosti všech osob, ochrany jejich zdraví a majetku. Každá osoba vstupem do areálu Sporthotelu Kácov uděluje souhlas s aktuálním zněním Ubytovacího řádu, je povinna jej dodržovat a dbát pokynů obsluhujícího personálu.

Sporthotel Kácov a jeho personál přejí všem hostům příjemný pobyt spojený s pohodovou atmosférou a zážitky. 

 1. Definice

Zvýrazněné pojmy mají, jsou-li psány s velkým počátečním písmenem, dále v textu tohoto Ubytovacího řádu následující význam:

 • Cena je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit za Služby, a jejíž výše je výsledkem smluvních jednání Smluvních stran.
 • GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Host je fyzická osoba užívající Služby Poskytovatele na základě Smlouvy Poskytovatele s Objednatelem, zejména služby ubytovací, služby s ubytováním související apod.
 • Hotel je obchodní společnost Sporthotel Kácov, s.r.o., IČO: 24283029, DIČ: CZ 24283029, se sídlem Menclova 2480/6, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192766, e-mail: rezervace@sport-hotel.cz, tel. +420 774 851 488. Hotel je plátcem daně z přidané hodnoty. Hotel je ve Ubytovacím řádu označen jako Poskytovatel.
 • Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Objednatel je fyzická či právnická osoba, která s Hotelem uzavřela Smlouvu.
 • Služby je souhrnné označení pro zboží a služby poskytované Hotelem a jím pověřenými osobami za úplatu, jedná se zejména o přechodné ubytování na ujednanou dobu, služby spojené s ubytováním, stravovací služby, pronájem sportovišť a sportovního náčiní atd.
 • Smlouva je vícestranné právní jednání mezi Objednatelem a Hotelem, v jehož rámci se Hotel zavazuje poskytnout Služby na ujednanou dobu a Objednatel se zavazuje zaplatit Hotelu řádně a včas sjednanou Cenu.
 • Smluvní strany jsou Objednatel a Hotel.
 • Sporthotel Kácov je sportovně-rekreační areál provozovaný Hotelem, v jehož rámci Hotel poskytuje Služby. Nachází se na adrese Kácov 307, 285 09 Kácov, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. Areál zahrnuje ubytovací a stravovací kapacity, vnitřní a venkovní prostory sloužící ke sportu, odpočinku a dalším volnočasovým aktivitám. 
 • Ubytovací řád je zkratka pro tento Ubytovací řád Sporthotelu Kácov. 
 • Újma je nemajetková újma, majetková škoda a ušlý zisk.
 • VOP je zkratka pro Všeobecné obchodní podmínky Sporthotelu Kácov.
 • Web je internetová stránka Sporthotelu Kácov dostupná na adrese: https://www.sport-hotel.cz/.
 • Záloha je peněžní částka, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit po uzavření Smlouvy, a jejíž výše je výsledkem smluvních jednání Smluvních stran. 

 1. Pravidla chování Hosta

 1. Host je povinen dodržovat Ubytovací řád a nese za své jednání a chování plnou odpovědnost. 
 2. Host je po předchozí domluvě s Hotelem oprávněn při užívání Služeb mít s sebou psa a jiná zvířata. 
 3. Host je povinen:
 • před započetím užívání Služeb Hotelu seznámit se s možnostmi a zákazy platnými v areálu Sporthotelu Kácov a tyto dodržovat,
 • v areálu Sporthotelu Kácov se řídit organizačními pokyny personálu Hotelu,
 • dodržovat zákaz konzumace vlastních alkoholických nápojů a jídla v celém areálu Sporthotelu Kácov. V případě porušení tohoto zákazu se Host zavazuje Hotelu nahradit Újmu dle čl. II. odst. 5 Ubytovacího řádu,
 • v případě zavinění poškození vybavení zařízení věcí a vybavení Hotelu, anebo věcí a vybavení v areálu Sporthotelu Kácov, vzniklou Újmu na vlastní náklady uhradit nejpozději v den ukončení poskytování Služeb, 
 • dodržovat noční klid, a to od 22:00 do 06:00, není-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak,
 • nahlásit jakoukoliv vzniklou škodu, popřípadě zabránit vzniku škod, v případě zjištění škody cizím zaviněním neprodleně informovat zástupce Hotelu,
 • používat dostupná WC v areálu Sporthotelu Kácov,
 • dbát v areálu Sporthotelu Kácov osobní hygieny, zachovávat čistotu na všech místech v prostorách areálu, chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající nastalým okolnostem,
 • dodržovat právní předpisy České republiky, zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, zásady bezpečného provádění sportovních a jiných aktivit, jakož i zásady slušného chování a morálky,
 • případné reklamace uplatnit okamžitě na recepci Sporthotelu Kácov,
 • nahlásit návštěvu osob, které na základě Smlouvy nečerpají ubytovací služby na recepci Sporthotelu Kácov. Návštěvy Hosta ze strany neubytovaných osob jsou povoleny od 10:00 do 20:00 hodin. Na návštěvu Hosta se uplatní povinnosti Ubytovacího řádu a Host odpovídá za dodržení Ubytovacího řádu ze strany své návštěvy. Personál Sporthotelu Kácov je oprávněn návštěvu Hosta vykázat z areálu Sporthotelu Kácov.
 1. Host je povinen dodržovat následující zákazy v areálu Sporthotelu Kácov – v areálu Sporthotelu Kácov je zakázáno:
 • vnášet a nosit při sobě zbraně a předměty, které lze jako zbraň použít,
 • vnášet a užívat zapáchající předměty,
 • vnášet a užívat omamné a psychotropní látky vymezené v účinném nařízení vlády o seznamech návykových látek,
 • vnášet a konzumovat vlastní alkoholické nápoje,
 • kromě prostor k tomu určených kouřit a používat otevřeného ohně,
 • vnášet a konzumovat vlastní jídlo nezakoupené ve Sporthotelu Kácov,
 • užívat dalekohledy, fotoaparáty, kamery, mobilní telefony a jiná záznamová zařízení k pozorování, fotografování a filmovaní dalších osob bez jejich výslovného předchozího souhlasu,
 • vstupovat do prostor pro personál bez předchozího výslovného povolení personálu Sporthotelu Kácov,
 • vstupovat do prostor určených výhradně pro opačné pohlaví (toto neplatí pro děti do věku 8 let včetně),
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vylepovat reklamní letáky,
 • dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů, provádět jakékoliv obchodní, organizační či jiné obdobné aktivity bez předchozího souhlasu Hotelu,
 • rušit hlasitými a rušivými projevy, používat fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob, nebo narušovat klid v areálu Sporthotelu Kácov,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • bez předchozího souhlasu Hotelu přemístit zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace,
 • používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta a běžných nabíjecích zařízení pro osobní počítače, mobilní telefony, fotoaparáty apod.,
 • plýtvat vodou a energiemi. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout v pokoji a přilehlých prostorách elektrické osvětlení a další elektrické spotřebiče, vypojit z elektrických zásuvek vlastní elektrospotřebiče a pokoj uzamknout, nešahat a nemanipulovat s elektrorozvaděči
 • ponechat děti do věku 8 let včetně bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách Sporthotelu Kácov,
 • brát na pokoj předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno zvláštní místo.
 1. Host se zavazuje nahradit Újmu vzniklou porušením Ubytovacího řádu Hostem a jeho návštěvou. 
 2. Hotel upozorňuje, že jakékoliv porušení Ubytovacího řádu ze strany Hosta a jeho návštěvy je důvodem pro výpověď Smlouvy ze strany Hotelu. 

 1. Příjezd, Check-in

 1. Není-li s Hotelem smluveno jinak, Host může přijet do Sporthotelu Kácov v den příjezdu sjednaného Smlouvou od 16:00 do 20:00. Nedostaví-li se Host na recepci Sporthotelu Kácov do 22:00 hod. prvního dne sjednaného termínu ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Hotelem o dalším zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj a jiné Služby Hostovi, zároveň se uplatní ustanovení čl. VI. odst. 3 VOP a může ze strany Hotelu být uplatněn storno poplatek ve výši 100 % Ceny sjednaných Služeb. 
 2. Ubytován může být pouze Host, který se na recepci Hotelu řádně ohlásí, sdělí nezbytné údaje, předloží vyžádané doklady včetně svého platného průkazu totožnosti a na vyzvání vyplní registrační formulář. 
 3. Host bere na vědomí, že Hotel je ze zákona povinen k osobě Hosta evidovat minimálně následující:
 • den počátku a den konce pobytu,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí ,
 • datum narození,
 • číslo a druh průkazu totožnosti,
 • další doklady stanovené právními předpisy.
 1. Host obdrží klíče či kartu od svého pokoje, tyto není oprávněn poskytnout jiným než řádně ubytovaným osobám v jeho pokoji dle podmínek Ubytovacího řádu. Host není bez předchozího souhlasu Hotelu oprávněn zhotovit kopie klíčů a karet od pokoje. Za ztrátu klíče či karty od svého pokoje je Hotel oprávněn účtovat náklady související s jejich opětovným pořízením ve výši 300,- Kč.
 2. Do prostor areálu Sporthotelu Kácov je zakázán vstup:
 • osobám trpícím jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob,
 • osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek,
 • rodinným příslušníkům osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény,
 • osobám trvale nečistým, či osobám zahmyzeným.
 1. V areálu Sporthotelu Kácov se mohou motorová vozidla pohybovat pouze po vyhrazených cestách a parkovat na vyhrazených místech k parkování. Parkoviště jsou nehlídaná, veřejně přístupná. 

 1. Odjezd, Check-out

 1. Host je povinen opustit vyklizený pokoj poslední den sjednaného termínu pobytu a předat klíče/kartu od svého pokoje na recepci Sporthotelu Kácov do 10:00 hod. Při překročení času uvedeného ve větě předchozí je Hotel oprávněn účtovat Služby za další den dle Ceníku.
 2. Po skončení pobytu Hotel vyhotoví závěrečné vyúčtování Ceny Služeb, případně Újmy vzniklé Hotelu v souvislosti s jednáním a chováním Hosta.

 1. Další služby

 1. Snídaně, není-li sjednáno jinak, jsou podávány od 8 do 10 hod. 
 2. Host je oprávněn využívat sportovní a další zařízení Sporthotelu Kácov, informace o aktuálním obsazení, případné Ceně apod. získá Host na recepci Sporthotelu Kácov. 
 3. Pro zajištění maximálního soukromí Hosta lze na vyžádání sjednat omezení vstupu personálu Hotelu na pokoj Hosta, případně Host může využít visačky upozorňující personál Hotelu na přání Hosta být nerušen vstupem personálu na pokoj. 
 4. Všechny pokoje a vnitřní prostory Sporthotelu Kácov jsou nekuřácké.

 1. Smlouva

 1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP a Ubytovací řád. Výslovná ujednání Smluvních stran ve Smlouvě odchylná od VOP a Ubytovacího řádu mají aplikační přednost před VOP a Ubytovacím řádem s výjimkou čl. VI. Ubytovacího řádu.
 2. Ustanovením Ubytovacího řádu nejsou dotčeny povinnosti Hostů stanovené zvláštními řády jednotlivých sportovních a rekreačních zařízení v rámci areálu, např. povinnosti stanovené Návštěvním řádem bazénu Sporthotel Kácov.
 3. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout Hostovi i jiné než dohodnuté ubytování, pokud se podstatně neliší od sjednaného ubytování.

 1. Úschova

 1. Host může požádat na recepci Sporthotelu Kácov o úschovu peněžních prostředků, klenotů nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro Hotel neúměrné. Hotel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
 2. Hotel v plném rozsahu neodpovídá za škodu a ztrátu peněžních prostředků, klenotů nebo jiné cennosti Hosta, pokud tyto Host nevložil do úschovy na recepci Sporthotelu Kácov. 
 3. Právo na náhradu škody ze strany Hosta musí být u Hotelu uplatněno bez zbytečného odkladu. 

 1. Ochrana osobních údajů

 1. Hotel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Hosta v souladu s nařízením GDPR a ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy, pro splnění právních povinností, které se na Hotel vztahují, jakož pro účely oprávněných zájmů Hotelu a Hostů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Objednatel uzavřením Smlouvy poskytuje Hotelu souhlas se zpracováním předaných osobních údajů Objednatele a Hostů, u kterých se důvodně předpokládá užívání Služeb Hotelem. Objednatel se zavazuje, že disponuje souhlasy se zpracováním osobních údajů všech Hostů, jejichž osobní údaje předá Hotelu. Osobní údaje Objednatele a Hostů budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění Služeb, plnění právních povinností Hotelu, ochrany života, zdraví, majetku a dalších oprávněných zájmů osob nacházejících se v areálu Sporthotelu Kácov. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich vyhledávání, nahlédnutí, shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, zpřístupnění přenosem, třídění nebo kombinování, výmaz nebo zničení rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb. 
 2. Společné prostory areálu Sporthotelu Kácov mohou být monitorovány kamerovým systémem se záznamem s výjimkou prostor určených k ryze soukromým úkonům (zejména hotelové pokoje, apartmány, chatky, toalety, sprchy, převlékárny). Účelem zpracování údajů z kamerových záznamů je ochrana života, zdraví a majetku osob. Vstupem do areálu Objednatel a Host souhlasí s pořízením kamerového záznamu a s jeho zpracováním v souladu s jeho účelem. Správcem osobních údajů je Hotel. Hotel kamerové záznamy maže nejpozději do 7 dnů od jejich pořízení. Tyto nepředává třetím osobám, ani do třetích zemí, s výjimkou odůvodněných případů, zejména pro účely orgánů činných v trestním řízení, případně jiných zainteresovaných subjektů pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
 3. Hotel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti se zpracováním osobních údajů a přijmout opatření požadovaná podle článku 32 GDPR. Subjekty osobních údajů mají právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15, právo na opravu dle čl. 16, právo na výmaz dle čl. 17, právo na omezení zpracování dle čl. 18, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20, jakož i právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR. 
 4. Objednatel uzavřením Smlouvy uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Hotelu, a to i elektronickými prostředky. Objednatel je oprávněn kdykoliv zdarma odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení Objednateli. 
 5. S výjimkou kamerových záznamů budou osobní údaje u Hotelu uloženy minimálně po dobu, kterou Hotelu stanovují právní předpisy pro plnění jeho povinností. Subjekt údajů mají právo podat stížnost u dozorového úřadu. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže Hotel splnit zákonné povinnosti, poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů užívajících ubytovací služby Hotelu je tedy nezbytné. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže Hotel subjektům údajů poskytnout ubytovací služby.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Ubytovací řád se řídí právním řádem České republiky. Pokud vznikne pro potřebu Hosta překlad textu Ubytovacího řádu, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Ubytovacího řádu v českém jazyce.
 2. Hotel nenese žádnou odpovědnost za Újmu vzniklou porušením právních povinností a závazků Hosta.
 3. Host bere na vědomí, že mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných obchodních značek, log a dalších předmětu ochrany práv duševního vlastnictví Hotelu, které by mohlo být v rozporu s oprávněnými zájmy Hotelu.
 4. V případě, že dojde mezi Hotelem a Hostem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Hotel doporučuje nejdříve věc řešit s Hotelem.
 5. Ubytovací řád je platný a účinný od 1. 5. 2020 a ruší předchozí znění Ubytovacího řádu.